Bolderslev Vandværk Amba. 

Vandværket forsyner private og erhvervsvirksomheder i Bolderslev og omegn.

 

 

Vandværket afholdt årets generalforsamling

Mandag den 13. marts 2023 kl. 19:00

i Bolderslev Forsmalingshus

 

 

Der deltog 12 personer incl. bestyrelsen.

Daqsorden.

  1. Valg af dirigent.

Forslag: Peter Thor Christensen. Blev valgt.

Han konkluderede at indkaldelse til generalforsamlingen var i overensstemmelse med vedtægterne,

hvorfor den var beslutningsdygtig.

  1. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.

Formanden forelagde beretningen.

Blev godkendt uden bemærkninger.

  1. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Kassereren forelagde regnskabet. I 2022 har der været underskud på kr. 200.160, hvilket skyldes

Iværksat renovering af ledningsnet samt øgede udgifter til el.

Likvid formue pr. 31. dec. 2022 kr. 4.083.052 og anden gæld kr. 1.071.745, som er skat, afgift og moms.

  1. Budget for det/de kommende år forelægges til orientering.

Blev gennemgået, herunder stigning i fast bidrag pr. vandmåler samt pris pr. m3. Dette skyldes de

øgede udgifter til el i 2022.

El udgifterne er i 1. kvartal faldet igen, hvilket gør, at prisen på vand i 2024 måske skal sænkes.

  1. Behandling af indkomne forslag.

Ingen

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen + suppleanter.

På valg til bestyrelsen: Andreas Bonde, Henning Hell og Thomas Thomsen. Alle genopstiller.

Alle blev valgt.

Valg af suppleanter. Peter Krog genopstiller ikke. Preben Sørensen genopstiller.

Forslag. Torben Kristensen og Preben Sørensen.

  1. suppleant Torben Kristensen og 2. suppleant. Preben Sørensen.
  1. Evt.

Der blev drøftet forslag til ny boring.

 

Generalforsamlingen slut kl. 20.15.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt til vandværket

 

Vandværkspasser:

Christian Kristiansen

Tlf.: 20 32 28 97

Email: kedde 2402@gmail.com

 

Formand:

Andreas Bonde

Tl.f.: 51 74 37 65

Email: formand@bolderslevvandvaerk.dk

 

Kasserer:

Henning Hell

Tlf.:23 96 81 99

Email: kasserer@bolderslevvandvaerk.dk

 

Cvr.: 33 77 96 15